www.numkaotothai.net

 

อัตราค่านำเข้าจีน-ไทย : บริการสั่งซื้อและนำเข้า

ตามน้ำหนักสินค้า หรือ ขนาดสินค้า

ประเภทสินค้า ตามน้ำหนัก (กิโลกรัม) ตามขนาด (คิวบิกเมตร)
ทางรถ (K) ทางเรือ (M) ทางรถ (K)  ทางเรือ (M)
  สินค้าหนัก 35 30 ตามน้ำหนักเท่านั้น  
  เสื้อผ้าปกติ 45 35 8,800  6,800 
  สินค้าทั่วไป  75 65  8,800  6,800
  สินค้าเฉพาะทาง 85 75  9,800  8,800
  สินค้าควบคุม อย. 170
170 17,000 17,000
  สินค้าลิขสิทธิ์  170
170  17,000   17,000 
  สินค้าชนิดพิเศษ (1) 180
180  18,000   18,000 
  สินค้าชนิดพิเศษ (2) 500
500  50,000   50,000 
                                                                               หมายเหตุ : หน่วย (เงินบาท)
 หมายเหตุ :    
  1. ค่านำเข้า หมายถึง ค่าขนส่งสินค้าจากประเทศจีนมายังประเทศไทย  
  2. นำเข้าทูไทย ใช้วิธีคิดค่าขนส่ง โดยคำนวณจาก 2 ตัวแปรหลัก คือ  
     - น้ำหนักสินค้า (กิโล) จากการชั่งจริง
     - ขนาดสินค้า (คิวบิกเมตร) จากการวัดจริง (กว้าง x ยาว x สูง)  
     โดยจะคิดจากตัวแปรที่ให้ค่านำเข้าสูงกว่าเป็นหลัก  
     
     

 

 

อัตราค่านำเข้าจีน-ไทย : บริการสั่งซื้อและนำเข้า

รายชิ้น (สินค้าจำกัดพิเศษ)

ประเภทสินค้า น้อยกว่า 30 ชิ้น 30 ชิ้นขึ้นไป
ทางรถ (K) ทางเรือ (M) ทางรถ (K)  ทางเรือ (M)
  อุปกรณ์สื่อสาร 500 400  สอบถาม  สอบถาม 
  อุปการณ์สื่อสาร (NAME)  1,000 800  สอบถาม  สอบถาม
  คอมพิวเตอร์พกพา, แท็บเลต 800 700  สอบถาม  สอบถาม
  คอมพิวเตอร์พกพา, แท็บเลต (NAME)  1,200
1,000  สอบถาม  สอบถาม
  สินค้าราคาสูง 1,500
1,200  สอบถาม  สอบถาม
  สินค้าราคาสูง (NAME) 3,000
2,000  สอบถาม  สอบถาม

                                                                               หมายเหตุ : หน่วย (เงินบาท)

อัตรานี้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

Visitors: 203,335